Duurzaamheidsoverwegingen hebben een belangrijke plaats in de beleggingen van het Mondriaan Structures Fund en het door Mondriaan Asset Management B.V. gevoerde risicobeheer, maar de bevordering van duurzaamheid is geen beleggingsdoelstelling van het Mondriaan Structures Fund.

Mondriaan Asset Management B.V. voert een risicobeleid dat mede is gericht op de beheersing van duurzaamheidsrisico’s die een negatieve impact kunnen hebben op het rendement van de door Mondriaan Asset Management B.V. beheerde waarden. Duurzaamheidsrisico’s zijn (potentiële) gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied die een wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen veroorzaken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om overstromingen, aanhoudende droogte of periodes van sociale onrust die van invloed zijn op de onderliggende markten of producten of andere aspecten die relevant zijn voor de beleggingen van het Mondriaan Structures Fund. Wanneer een duurzaamheidsrisico wordt gepercipieerd, kunnen maatregelen worden genomen, zoals de verhoging van het beschermingsniveau of de afbouw van het betreffende beleggingsproduct. De beheersing van duurzaamheidsrisico’s is daarnaast een overweging in de spreiding van de beleggingsportefeuille. Op dit moment zijn geen relevante duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd die van invloed zijn op de beleggingsportefeuille van het Mondriaan Structures Fund.

Vanwege de omvang en de aard van de beleggingen van het Mondriaan Structures Fund worden duurzaamheidsfactoren in beginsel niet overwogen in het door Mondriaan Asset Management B.V. gevoerde beleggingsbeleid. Mondriaan Asset Management B.V. zal de noodzaak om duurzaamheidsfactoren te overwegen opnieuw beoordelen wanneer sprake is van een significante groei van het fondsvermogen, of wanneer sprake is van relevante wijzigingen van het beleggingsbeleid, bijvoorbeeld wanneer wordt overgegaan op het doen van directe beleggingen.

De wijze waarop medewerkers van Mondriaan Asset Management B.V. rekenschap geven van de beheersing van duurzaamheidsrisico’s is een criterium voor de toekenning van beloning. Adequate beheersing van duurzaamheidsrisico’s kan mede grondslag geven aan de toekenning van beloningen, en omgekeerd kan een tekortkoming op dit vlak reden zijn om beloningen niet toe te kennen of terug te vorderen.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com