Wie kan beleggen in het Fund?

Hieronder is algemene beleggersinformatie van het fonds weergegeven, meer informatie en verdere toelichting kunt u vinden in het Essentiële-Informatie document en de prospectus.

ISINCode
NL0012869317

Bloomberg
MONDSTR NA

Doelstelling
Het Mondriaan Structures Fund streeft naar een gemiddeld rendement 
dat ten minste gelijk is aan het rendement op de aandelenmarkt, echter met een lager risico.

Dividend
Het fonds streeft naar kapitaalgroei en zal geen dividenden uitkeren.

Kosten

Toe- en uittredingskosten
0,50% van de waarde van de participatie

Management Fee
0,06% van de Netto Vermogenswaarde per maand

Overige kosten
0,20% van de Netto Vermogenswaarde op jaarbasis

Performance Fee
Geen

Uitgifte en inkoop van Participaties

Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats op iedere eerste werkdag van iedere week en maand. Uitgifte vindt plaats tegen de Netto Vermogenswaarde per participatie van het Fond (NAV) en inkoop tegen NAV onder aftrek van maximaal 1%.

De minimale initiële deelneming per participant bedraagt EUR 100.000. Vervolgstortingen kunnen worden gedaan met een omvang van tenminste EUR 100.000. Onttrekkingen uit het fonds dienen een minimale omvang te hebben van EUR 100.000.

Overige

De participanten ontvangen maandelijks een bericht over de gang van zaken van het fonds (factsheet). Jaarlijks publiceert het fonds een door een externe accountant opgestelde jaarrekening.

Mondriaan Asset Management B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Vergunning op grond van artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht verleend door de Autoriteit Financiële Markten op 7 oktober 2020

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com